SCROLL

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
3.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - 100.000 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ & ΑμεΑ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΤΟ ΚΡΑΤΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ.
MΕΣ ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΕΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΤΟ BΟΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

15/3/14

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σας κοινοποιούμε έγγραφο που κατατέθηκε σήμερα 14 Μαρτίου 2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 18260 στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προσκομιστεί στην διευρυμένη συνεδρίαση που θα λάβει χώρα την δευτέρα 17 Μαρτίου σε δημόσια συνεδρίαση προκειμένου να ασχοληθεί με την αίτηση ένστασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ επί της πρόσφατης γνωμοδότησής του ότι δεν επιτρέπεται στους δήμους να κάνουν απευθείας αναθέσεις έργων στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Αθήνα, 13/03/2014
Προς: Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ιωάννη Καραβοκύρη
Κοιν.:
- Υπουργό Εργασίας κ. …..
- Πρόεδρο ΚΕΔΕ. Κώστα Ασκούνη
Αξιότιμοι κύριοι,
οι κάτωθι υπογράφοντες ως υπεύθυνοι κατά τον νόμο για την λειτουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, (στο εξής Κοιν.Σ.Επ.) τις οποίες νόμιμα εκπροσωπούμε επιθυμούμε με την παρούσα επιστολή να συμβάλουμε περαιτέρω στην κατανόηση, κατά το δυνατόν, αναφορικά με το καθεστώς και τον σκοπό λειτουργίας τους.


Αρχικά επιθυμούμε να σημειώσετε ότι οι Κοιν.Σ.Επ. διαχωρίζονται αναλόγως του σκοπού ίδρυσης τους σε τρείς κατηγορίες δηλαδή:
1. Ένταξης,
2. Κοινωνικής Φροντίδας,
3. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού
Σύμφωνα με τον νόμο 4019/30-9-2011 (ΦΕΚ αρ. φύλλου 216) άρθρο 2 παρ.2:
Α) Σκοπός ίδρυσης τους είναι:
1) η προώθηση της ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή και εν γένει η κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, κυρίως μέσω της προώθησής τους στην απασχόληση
2) η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.
3)η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.
Β) Δυνατότητα συμπράξεων και προγραμματικών συμφωνιών με δημόσιο – ΟΤΑ.
Στο άρθρο 12 παρ. 5, αναφέρεται ότι… οι Κοιν.Σ.Επ. ως συμβαλλόμενοι μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυμβαλλομένων, τηρουμένων, κατά τα λοιπά, των αναφερομένων στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
Γ) Διαφοροποίηση των Κοιν.Σ.Επ. αναφορικά με την οικονομική τους λειτουργία και τις σχέσεις που την διέπουν με τα μέλη-εταίρους της σε σύγκριση με τις συμβατικές ιδιωτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
Στο άρθρο 7 υπό τον τίτλο «Διανομή κερδών» αναφέρεται ότι…
§1 τα κέρδη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή, οπότε εφαρμόζεται η παράγραφος 2.
§2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό έως 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό τους και το υπόλοιπο διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω διαφαίνεται η καθαρή πρόθεση του νομοθέτη αλλά και η σαφής διατύπωση του νόμου 4019/2011 αναφορικά με τον σκοπό και το καθεστώς λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ.
Προκύπτει τόσο από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία αλλά και από την ευρωπαϊκή εμπειρία, πρακτική και θεσμική κατοχύρωση ότι οι Κοιν.Σ.Επ. είναι συνεταιρισμοί οι οποίοι ασκούν κοινωνικό έργο και συμβάλλουν στην κοινωνική οικονομία, δεν έχουν εκ του νόμου την δυνατότητα κερδοφορίας, εκτός από τον σχηματισμό ενός αποθεματικού 5% για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Δεν αποσκοπούν στην κερδοφορία όπως αυτή εκφράζεται στο καθεστώς της ελεύθερης οικονομίας αλλά τυχόν κέρδη αυτών επανεπενδύονται υποχρεωτικά στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και με κανένα τρόπο δεν αποτελούν έσοδα προς διανομή στα μέλη της διοίκησης είτε στους συνεταίρους μεριδιούχους.
Οι Κοιν.Σ.Επ. εκ του νομικού πλαισίου σύστασης και λειτουργίας τους είναι επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα με σκοπό την ένταξη των ευπαθών ομάδων στην κοινωνία. Η λειτουργία, η δομή και ο σκοπός τους ουδεμία σχέση έχει με ιδιωτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν παραβιάζεται καμία αρχή περί αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων (υγιής ανταγωνισμός, ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας) όταν αυτές συμπράττουν δυνάμει της παρ.5 του άρθρου 12 του ιδρυτικού τους νόμου με ΟΤΑ, μέσω προγραμματικών συμβάσεων.
Αντίθετα τόσο η πρόθεση του εθνικού νομοθέτη όσο και η λογική των λοιπών ευρωπαϊκών νομοθετημάτων, είναι η συμβολή των κοινωνικών αυτών φορέων στην αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων που παρουσιάσθηκαν στην χώρα μας, παρέχοντας την δυνατότητα σε εκατοντάδες άνεργους να απασχοληθούν καθώς και η συμβολή τους στην αδυναμία των δήμων πλέον να ανταπεξέλθουν στο κοινωνικό τους έργο δεδομένης της αδυναμίας τους να προσλάβουν προσωπικό σε συνδυασμό και την αποχώρηση πλήθος εργαζομένων τα τελευταία χρόνια, λόγω διαθεσιμότητας (εφεδρείας) πρόωρης συνταξιοδότησης, μη δυνάμενοι οι ΟΤΑ να τους αντικαταστήσουν λόγω των γνωστών περιορισμών των προσλήψεων.
Τυχόν αρνητική έκβαση της εν προκειμένω συζήτησης της υπόθεσης του Δήμου Μεταμόρφωσης θα σημάνει ότι θα μείνουν άνεργοι χιλιάδες πολίτες που έχουν βρει ευκαιρίες απασχόλησης μέσα από τις Κοιν.Σ.Επ., αυξάνοντας έτσι το ήδη τεράστιο ποσοστό ανέργων στη χώρα μας καθώς επίσης και ότι οι δήμοι θα βρεθούν σε πλήρη αδυναμία να εκπληρώσουν το κοινωνικό τους έργο.
Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψιν σας κατά την κρίσιμη αυτή συζήτηση τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα και να μας επιτρέψετε, ως έχοντες έννομο συμφέρον, να παραστούμε και να παρουσιάσουμε αναλυτικά τις θέσεις μας ενώπιον του σχηματισμού του Δικαστηρίου Σας κατά τη συζήτηση της υπόθεσης του Δήμου Μεταμόρφωσης, που θα διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου τρέχοντος έτους.
Με εκτίμηση,
για την σύνταξη της παρούσας:
• Κανάκη Ματίνα – Γραμματέας Κοιν.Σ.Επ. «Η ΕΚΑΤΗ»
• Κατωμέρης Στυλιανός – Πρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. «Αλληλεγγύη Νοτίων Προαστίων»
• Στρατάκος Άρης – Πρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. «Η ΕΚΑΤΗ»
• Φίσκιλης Άγγελος – Μέλος Κοιν.Σ.Επ. «Κοινωνικός Συνδετήρας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

VSSGR-FB

Powered By BloggerTips.gr