SCROLL

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
3.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - 100.000 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ & ΑμεΑ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΤΟ ΚΡΑΤΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ.
MΕΣ ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΕΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΤΟ BΟΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

11/12/12

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣΔ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Υπόψη κ.κ.:

Υπουργού Εσωτερικών

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας


ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», μετά τη λήξη των συμβάσεων την 31η .3.2012.

Ενόψει της λήξης 31.3.2013 των συμβάσεων του προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», που υλοποιείται από φορείς των ΟΤΑ α΄ βαθμού (δήμους και δημοτικά νπδδ και νπιδ), και στο πλαίσιο της διερεύνησης των δυνατοτήτων που παρέχει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για την αξιοποίηση του προσωπικού αυτού από την τοπική αυτοδιοίκηση στην εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η αρχική πρόληψη του προσωπικού διενεργήθηκε με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του ν.2190/94, κατόπιν έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006, όπως ίσχυε κατά τον χρόνο πρόσληψης και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) του προσωπικού ανανεώνονταν ή παρατείνονταν, έως τη λήξη της συγχρηματοδότησης του προγράμματος την 31.12.2011, κατ’ εφαρμογή της παρ.3 του ιδίου άρθρου.
Έκτοτε, η εφαρμογή του προγράμματος και οι συμβάσεις του προσωπικού παρατείνονται με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις[1][2][3], ώστε να συνεχιστεί αδιάλειπτα η παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος, έως την έναρξη του προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 138 του ν.4052/2012, μέσω του οποίου εκπληρώνεται η υποχρέωση της Χώρας προς την ΕΕ για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε πάγια βάση.
Από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεν προβλέπεται η δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης του προσωπικού αυτού για την εξυπηρέτηση των αναγκών άλλου διακριτού προγράμματος, όπως είναι το «Πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων», ούτε η προτεραιότητα του προσωπικού αυτού έναντι άλλων υποψηφίων, σε περίπτωση ανακοίνωσης νέων προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου από τους φορείς των ΟΤΑ, που επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα.
Αντίθετα, το προσωπικό αυτό αποκλείεται, ως επί το πλείστον, από την ανωτέρω διαδικασία, επειδή δεν διαθέτει το κριτήριο της ανεργίας που πριμοδοτείται, ενώ δεσμεύεται και από τους περιορισμούς του πδ 164/2004, δηλαδή την υποχρεωτική τήρηση της διακοπής των τριών μηνών μεταξύ των συμβάσεων και το ανώτατο όριο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών συνολικής διάρκειας συμβάσεων, εφόσον η διαδικασία αφορά τον φορέα, στον οποίο ήδη απασχολούνται.
Επιπλέον, λαμβανομένων υπόψη των δραστικών περιορισμών των προσλήψεων, τόσο του τακτικού προσωπικού με την εφαρμογή του λόγου 1/5 (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις στο δημόσιο) έως και το έτος 2016, όσο και του έκτακτου προσωπικού με τη μείωση των εγκρίσεων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και έργου για το έτος 2013 κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, λόγω δημοσιονομικής κρίσης, οι εγκρίσεις που θα δοθούν στους φορείς των ΟΤΑ, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2013, θα περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία τους, με αυξημένη την πιθανότητα να μην επαρκούν για την πρόσληψη προσωπικού για το εν λόγω πρόγραμμα.
Όσον αφορά τη δυνατότητα εξαίρεσης των προσλήψεων αυτών από τους ανωτέρω περιορισμούς των εγκρίσεων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.4071/2012, αρ.12, παρ.14 για τις υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού με αντίτιμο, σας γνωρίζουμε ότι η εξαίρεση αυτή αφορά αποκλειστικά τις υπηρεσίες των Δήμων και των δημοτικών νπδδ (και όχι τις δημοτικές επιχειρήσεις), που εισπράττουν δίδακτρα για τις προσφερόμενες υπηρεσίες (π.χ. ωδεία, γυμναστήρια )vssgr.blogspot.com, και δεν μπορεί να επεκταθεί προγράμματα των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των επιχειρήσεων τους, που χρηματοδοτούνται από άλλους πόρους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΑ. ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ


[1] Έως 30.6.2012, με το αρ.2 παρ.6α της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011….που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4047/2012.
[2] Έως 30.9.2012, με το αρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση διάρκειας του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4087/2012.
[3] Έως 31.3.2013, με το αρ. δεύτερο του ν.4087/2012.αποκλειστικό vssgr.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

VSSGR-FB

Powered By BloggerTips.gr