SCROLL

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
3.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - 100.000 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ & ΑμεΑ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΤΟ ΚΡΑΤΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ.
MΕΣ ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΕΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΤΟ BΟΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

11/12/12

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2014-2020ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (2014-2020)
Στο κείμενο που ακολουθεί, αποτυπώνονται οι προτάσεις – θέσεις της Υπηρεσίας μας στο πλαίσιο διαμόρφωσης των βασικών Κατευθύνσεων της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής  της περιόδου 2014-2020. Στην παρούσα φάση δεν επιχειρείται η διατύπωση πλήρους και εξειδικευμένης στρατηγικής με αναλυτικές προτεραιότητες και προγράμματα δράσης αλλά η διατύπωση των βασικών προτεραιοτήτων και επιλογών του τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξής βασικές παραμέτρους:
v  Την ανάγκη επίτευξης κοινωνικής συνοχής, μέσω πολιτικών για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.
Τη δημιουργία σταθερά νέων θέσεων εργασίας σε ανταγωνιστικούς τομείς δραστηριοτήτων μέσω της προώθησης της απασχόλησης και υποστήριξης της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στους νέους.
………………………………………….
Έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες θεσμικές ενέργειες για την προώθηση και εφαρμογή ενός βιώσιμου συστήματος παροχής των υπηρεσιών του «προγράμματος κατ` οίκον φροντίδας» στη βάση της εξατομικευμένης παροχής υπηρεσιών στον τελικό αποδέκτη, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων, καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.
………………………………………………………………
Η υποστήριξη της προσαρμοστικότητας και κινητικότητας των εργαζομένων, που αποτελεί το άλλο σκέλος της εν λόγω θεματικής προτεραιότητας του ΕΠΑΝΑΔ, επιτυγχάνεται με δράσεις ενίσχυσης της προσαρμοστικότητας τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και των επιχειρήσεων. Από την υλοποίηση των δράσεων αυτών, αναμένεται να ωφεληθούν 180.000 εργαζόμενοι.
Ειδικότερα, προβλέπεται:
Η Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας αποτελεί έναν επιπλέον θεματικό στόχο του ΕΚΤ που πραγματοποιείται με την  υλοποίηση των ακόλουθων επενδυτικών προτεραιοτήτων:
       I.της ενεργού ένταξης
       II. της ενσωμάτωσης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομα
       III.της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·
      IV. της βελτίωσης της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος.
        V. της προαγωγής της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων·  
       VI. των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης που καθοδηγούνται από τις κοινότητες
Η συμβολή του ΕΠΑΝΑΔ στην επίτευξη της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας, περιλαμβάνει ένα σύνολο παρεμβάσεων οι οποίες συνοψίζονται στις εξής κατηγορίες:
ΟΛΟ ΤΟ ΖΟΥΜΙ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
β) παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων.
Με τη ψήφιση του Ν. 4019/2011 για την «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» θεσμοθετήθηκε η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) παρέχοντας νέες ευκαιρίες για την κοινωνική διεύρυνση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας με την δημιουργία «κοινωνικά προσανατολισμένης επιχειρηματικότητας», αυξάνοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες απασχόλησης για άτομα που προέρχονται από τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Με τον ίδιο νόμο και ειδικότερα με το άρθρο 14 συστάθηκε το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  Παράλληλα με την Υ.Α 2.2250/οικ.4.105 (ΦΕΚ 221/2012) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 (ΦΕΚ 1360/2012) απόφαση, καθορίστηκε η τήρηση και η λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.  Έχει ξεκινήσει η χειρόγραφη λειτουργία του Μητρώου και ήδη εγγράφονται κοινωνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης η δημιουργία του ηλεκτρονικού Μητρώου η πλήρης λειτουργία του οποίου αναμένεται από τα μέσα Νοεμβρίου του 2012.Έτσι ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί το απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο και έχει ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη λειτουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο ενός μακρόπνοου σχεδιασμού, εκπονείται ένα Στρατηγικό Σχέδιο με σκοπό την άμεση ενεργοποίηση του Οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη των Κοιν.Σ.Επ.
Το Στρατηγικό Σχέδιο έχει τρεις Άξονες δράσης, εκ των οποίων ο πρώτος αφορά στην υποστήριξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας με την δημιουργία Κεντρικού και Περιφερειακών Μηχανισμών υποστήριξης καθώς και με θεσμικές παρεμβάσεις, ο δεύτερος άξονας στην οικονομική υποστήριξη με επιχορηγήσεις για την έναρξη δραστηριότητας των Κοιν.Σ.Επ. και ο τρίτος άξονας στα Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση και επέκταση τους.

Η προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξης της κινητικότητας των εργαζομένων και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης  και της καταπολέμησης της φτώχειας δεν αποτελούν νέες προτεραιότητες του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013.  Ο τομέας των ανθρωπίνων πόρων αποτέλεσε προτεραιότητα και της Τρίτης Προγραμματικής Περιόδου 2000-2006, του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».

Ειδικότερα εφαρμόστηκαν:    { (ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΣΣ)}

   i)  Πολιτικές πρόληψης της ανεργίας με την ενεργητική συμμετοχή των πολιτών, τη διαρκή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.
………………………………………………
    ü Δράσεις για την συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, με την λειτουργία 370 δομών φύλαξης παιδιών και φροντίδας ηλικιωμένων και ανήμπορων ατόμων.

4.Αναφορά βασικών προτεραιοτήτων ανάπτυξης του τομέα και ιεράρχηση τους

Απαραίτητες για την νέα προγραμματική περίοδο, κρίνονται και παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Ήδη με τη ψήφιση του Ν. 4019/2011 για την «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» θεσμοθετήθηκε η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) παρέχοντας νέες ευκαιρίες για την κοινωνική διεύρυνση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας με την δημιουργία «κοινωνικά προσανατολισμένης επιχειρηματικότητας», που αυξάνει τις δυνατότητες απασχόλησης στα άτομα που προέρχονται από τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Στην λογική μιας ολοκληρωμένης ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής Οικονομίας, κρίνεται απαραίτητο να συνεχιστούν και στην νέα περίοδο οι πολιτικές οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης με νέες θέσεις εργασίας, προς την κατεύθυνση της κοινωνικής –οικονομικής πολιτικής παράλληλα με την ανάπτυξη υποστηρικτικών μηχανισμών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, για την αποτελεσματική και βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο, η Κοινωνική Οικονομία και ειδικότερα η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, θα συνεισφέρουν στην διατηρήσιμη οικονομική Ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την κοινωνική συνοχή.


Κουβέντα για το Βοήθεια στο Σπίτι στη νεα προγραμματική περίοδο. Μόνο για το κατ'οικον ΦΡΟΝΤΊΔΑ & για την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ.....
  ** ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΥΛΑΚΙ ΠΟΥ ΘΑ ΤΡΕΞΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ.
 **** ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΙΣΤΟΥΣ ΘΩΜΑΔΕΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΛΝΤΑΡΕΟΥΣ  http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pID=57&la=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

VSSGR-FB

Powered By BloggerTips.gr