SCROLL

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
4.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - 130.000 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ & ΑμεΑ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΤΟ ΚΡΑΤΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ.
MΕΣ ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΕΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΤΟ BΟΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!

networked blogs

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ....

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

28/7/12

Εγκύκλιος : 44


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α. Π.: 29905
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & Δ.Ο.
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο.Τ.Α.
5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α.
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
ΠΡΟΣ:
Δήμους της Χώρας
Γραφείο κ.κ. Δημάρχων
10183, Αθήνα ΚΟΙΝ.:
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του
Κράτους, Έδρες τους
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Ειρήνη Παναγιωτίδου
Φώτης Κουτσιανάς
213 1364 739
213 1364 828
2. Κ.Ε.Δ.Ε.
3. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
FAX: 213 1364 713
Εγκύκλιος : 44
«Οδηγίες για την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση των δομών που
εποπτεύονται από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
και τις επιχειρήσεις αυτών και προσφέρουν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι» έως τις 30.6.2012».
ΣΧΕΤ: Το αρίθμ. οικ. 505/3.1.2012 έγγραφό μας.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου
(268 Α΄), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (31 Α΄), προβλέφθηκε ότι το
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» συνεχίζεται έως τις 30.6.2012. Η παράταση αυτή
θεσμοθετήθηκε με στόχο τη διατήρηση των υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας στους
ωφελούμενους πολίτες που εξυπηρετήθηκαν από δομές εποπτευόμενες από Ο.Τ.Α. κατά το
πρώτο εξάμηνο του έτους 2012.
Η προαναφερθείσα παράταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» αφορά τους φορείς
της αυτοδιοίκησης, ήτοι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις
Ελληνική
ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ
κοινωφελείς επιχειρήσεις αυτών που λειτούργησαν ως «Μονάδες Βοήθεια στο Σπίτι» και
«Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» (δομές).
Από τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται ότι για τη χρηματοδότηση του παρατεινόμενου
προγράμματος ή άλλων πρωτοβουλιών για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας
μπορούν να διατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, από τους πόρους του άρθρου
259 του ν.3852/2010 (87 Α΄), μέχρι τριάντα πέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος κατά το χρόνο παράτασής του, έχει υπογραφεί
προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., η οποία αναλαμβάνει την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών
σχετικά με τη συλλογή και αξιολόγηση των επιχειρησιακών στοιχείων των δομών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και την παρακολούθηση
της υλοποίησής του κατά την περίοδο της παράτασής του.
Η ομαλή εκτέλεση του προγράμματος θα εξεταστεί και θα αξιολογηθεί από την επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης στην οποία συμμετέχει ένας εκπρόσωπος της
Κ.Ε.Δ.Ε ως πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και ένας εκπρόσωπος της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Βασική αρμοδιότητα της επιτροπής αυτής είναι η διαμόρφωση πινάκων
πληρωμών προς τις δομές που εκτελούν το πρόγραμμα μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.,
βάσει των οποίων πραγματοποιείται η απαραίτητη μεταφορά των προβλεπόμενων πόρων για την
αποπληρωμή των υπηρεσιών του προγράμματος.
Με την παρούσα δίνονται διευκρινίσεις προς τους φορείς, υπό την εποπτεία των οποίων
λειτουργούν οι ανωτέρω δομές, για την ομαλή συνέχιση του προγράμματος κατά την περίοδο
παράτασής του και για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν, ώστε να χρηματοδοτηθούν
από τους προβλεπόμενους πόρους για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.
Α) Εξυπηρετούμενοι προγράμματος
Η παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον αφορά σε ηλικιωμένα άτομα και σε μη
ηλικιωμένα άτομα ΑΜΕΑ που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας. Κατά την περίοδο παράτασης οι
δομές οφείλουν να εξυπηρετούν, εκτός των εξυπηρετουμένων της συγχρηματοδοτούμενης
φάσης του προγράμματος κατά το 2011, τους ηλικιωμένους και τα ΑΜΕΑ που εξυπηρετούσαν
με κάλυψη της δαπάνης από εθνικούς πόρους.
ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ
Β) Υπηρεσίες, έλεγχος και παρακολούθηση του προγράμματος
Για κάθε εξυπηρετούμενο οι δομές οφείλουν να προβαίνουν σε εκτίμηση των αναγκών του
και σχεδιασμό των παρεχομένων υπηρεσιών που θα του παρέχονται ανάλογα με τις ανάγκες του,
σύμφωνα με τον Πίνακα 1 – «Πίνακας υποχρεωτικά παρεχόμενων υπηρεσιών ανά ειδικότητα»
(«Καθηκοντολόγιο»), που ίσχυε στη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος κατά τη
συγχρηματοδοτούμενη φάση του το 2011. Δηλαδή το σχέδιο των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά
ωφελούμενο βασίζεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το «Καθηκοντολόγιο», στο οποίο
εξειδικεύονται οι υπηρεσίες προς τους εξυπηρετούμενους, ανά κατηγορία ειδικότητας των
εργαζομένων των δομών. Αντίγραφο της εκτίμησης αναγκών, υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο
της μονάδας και τον εργαζόμενο ο οποίος τη διενήργησε, τηρείται στο αρχείο της μονάδας στο
φάκελο του εξυπηρετούμενου.
Γ) Χρηματοδότηση – Επιλέξιμες δαπάνες – Δικαιολογητικά δαπανών
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν ως επιλέξιμες δαπάνες οι
εξής: δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, καθώς και το λειτουργικό κόστος, που δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 2,5% ή το 5% του συνολικού κόστους, στην περίπτωση που η δομή
χρησιμοποιεί οχήματα για την παροχή των υπηρεσιών της, υπό την προϋπόθεση της παροχής
σχετικής βεβαίωσης συντήρησης – καλής λειτουργίας του αυτοκινήτου και διάθεσης του για τις
ανάγκες του προγράμματος και τεκμηρίωση των δαπανών.
Για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές, κάθε φορέας οφείλει
να συμπληρώνει και να υποβάλλει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.:
 Το Έντυπο1- «Αίτηση- Δήλωση Φορέα», όπου αναγράφονται τα στοιχεία του φορέα και
των (συγχωνευμένων ή μη) δομών του, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τους υπεύθυνους
επικοινωνίας για την άμεση επικοινωνία με τις δομές και τους φορείς.
 Το Έντυπο 2 – «Προϋπολογισμός Κόστους Εργαζομένων», όπου αναφέρονται αναλυτικά
στοιχεία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης εργασίας με το φορέα
απασχόλησής τους. Στο έντυπο αυτό θα αποτυπώνεται ο προϋπολογισμός του εξαμηνιαίου
κόστους λειτουργίας (α΄ εξαμήνου 2012) για μισθοδοσίες του προσωπικού που ήδη διέθεταν
το 2011 και υπηρετεί στο τρέχον εξάμηνο μετά την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας
βάσει των διατάξεων της ως άνω πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Από το ύψος του ως
άνω κόστους μισθοδοσίας αφαιρείται το κόστος μισθοδοσίας προσωπικού μόνιμου ή
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που πιθανώς απασχολείται στη δομή.
ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ
 Το Έντυπο 3 – «Οικονομικά Στοιχεία Δομών», που αφορά το κόστος προσωπικού ανά
ειδικότητα και το διοικητικό κόστος λειτουργίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2,5% ή
του 5% (σε περίπτωση που η δομή χρησιμοποιεί οχήματα για την παροχή των υπηρεσιών
της) του συνολικού κόστους.
 Το Έντυπο 4- «Έντυπο Παρακολούθησης Παρεχόμενων Υπηρεσιών», το οποίο
συμπληρώνεται από την κάθε δομή, για τον κάθε εξυπηρετούμενο (με αλφαβητική σειρά)
και υπογράφεται από τον υπεύθυνο μονάδας. Στο έντυπο αυτό καταγράφονται τα στοιχεία
των εξυπηρετουμένων, συμπεριλαμβανομένου και του ασφαλιστικού τους φορέα, καθώς και
στοιχεία σχετικά με τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί.
Σχέδια των Εντύπων 1, 2, 3 και 4 θα αναρτηθούν στις 31/7/2012 στην ιστοσελίδα της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr). Οι φορείς οφείλουν να τα αποστείλουν συμπληρωμένα στην
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εντός είκοσι πέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής
τους. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. μπορεί, αυτεπάγγελτα ή μετά από εντολή της επιτροπής παρακολούθησης,
να ζητήσει διευκρινήσεις και πρόσθετα στοιχεία εφόσον προκύψουν από τον έλεγχο των
παραπάνω εντύπων.
Γ1. Κατανομή ποσού
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα συντάξει και θα υποβάλλει προς έγκριση στην επιτροπή
παρακολούθησης του προγράμματος σχετικό πίνακα πληρωμών με το ποσό του κόστους
λειτουργίας της κάθε δομής. Η σύνταξη του εν λόγω πίνακα θα πραγματοποιηθεί με βάση τα
στοιχεία των φορέων που θα αποτυπωθούν στα ανωτέρω Έντυπα 1, 2 και 3 σε συνδυασμό με το
Έντυπο 4.
Γ2. Εκταμίευση ποσού
Η εκταμίευση θα γίνει σε τρεις ισόποσες δόσεις.
· Συγκεκριμένα η Ε.Ε.Τ.Α. Α.Ε. θα καταβάλλει την πληρωμή της α΄ δόσης με την έκδοση
του ανωτέρω πίνακα ανά δομή.
· Εν συνεχεία για την πληρωμή της β΄ δόσης, κάθε φορέας οφείλει να προσκομίσει
«Βεβαίωση Πληρωμής Μισθοδοσίας», πρότυπο της οποίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., του πρώτου τριμήνου με το αντίστοιχο παραστατικό, υπογεγραμμένο
από τον προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών και τους υπεύθυνους των δομών, καθώς
και αντίγραφα των παραστατικών που αποδεικνύουν τις υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες για
την υλοποίηση του προγράμματος.
ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ
· Για την εξόφληση, κάθε φορέας οφείλει να συνυποβάλλει «Βεβαίωση Πληρωμής
Μισθοδοσίας» του δεύτερου τριμήνου, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο των
Οικονομικών Υπηρεσιών και τους υπεύθυνους των δομών, με το αντίστοιχο παραστατικό,
αντίγραφα των παραστατικών που αποδεικνύουν τις υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες για την
υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του
φορέα. Επιπλέον, οι φορείς οφείλουν να συνυποβάλλουν και το «Έντυπο Στατιστικών
Στοιχείων» των δομών, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Για την επιβεβαίωση των παραπάνω στοιχείων, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δύναται δειγματοληπτικά,
να ζητά τις καταστάσεις μισθοδοσίας προσωπικού.
Για οποιοδήποτε ερώτημα που αφορά στη λειτουργία του προγράμματος οι φορείς
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. www.eetaa.gr ή να επικοινωνούν
με τους χειριστές του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. εγγράφως ή τηλεφωνικώς 213.13.20.600.
Η παρούσα εγκύκλιος θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών
www . ypes . gr .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
6. Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Δ.Ο. (εις διπλούν)
7. Δ/νση Οικονομικών Ο.Τ.Α.
8. Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α.
ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

VSSGR-FB

Powered By BloggerTips.gr