SCROLL

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
4.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - 130.000 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ & ΑμεΑ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΤΟ ΚΡΑΤΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ.
MΕΣ ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΕΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΤΟ BΟΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!

networked blogs

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ....

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

29/4/11

ΑΣΕΠ: Συμμετοχή σε διαγωνισμό; Παράβολο 40 ευρώ...


Παράβολο 40 ευρώ θα καταθέτουν πλέον οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Όπως προβλέπεται σε ρύθμιση του νομοσχεδίου (άρθρο 46) για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση «η αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων για διορισμό στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην ειδική γραπτή δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων), που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.3 του αρ.18 του ν.2190/94 όπως ισχύει, συνοδεύεται από παράβολο δημοσίου σαράντα (40) ευρώ, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού».


Μάλιστα, το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.
Με το ίδιο νομοσχέδιο ρυθμίζονται μία σειρά  εργασιακών θεμάτων των υπαλλήλων ΟΤΑ αλλά και γενικότερα δημοσίων υπαλλήλων που αφορούν μετατάξεις, πίνακες διοριστέων, θέσεων ειδικών συνεργατών κλπ.
Τα σχετικά άρθρα του νομοσχεδίου είναι τα εξής:


Άρθρο 45
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ
1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 246 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') ισχύουν και για τις μετατάξεις υπαλλήλων Περιφερειών σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις υπηρεσιών άλλων Περιφερειών.

2. Η παράγραφος 11α του άρθρου 247 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του αρμόδιου υπουργού ή του εποπτεύοντος Υπουργού και σύμφωνη γνώμη του οικείου οργάνου, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων  δημοσίων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος, στα γραφεία των περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών έως επτά (7) και τριών (3), αντιστοίχως, υπαλλήλων.»
3. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 247 του ν. 3852/2010 ισχύουν και για αποσπάσεις  υπαλλήλων Περιφερειών σε άλλες Περιφέρειες.
4. Όπου στις διατάξεις του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α') αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει νοείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
5. Με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, επιτρέπεται η μετάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ α΄ βαθμού, από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση,  η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγή θέση με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία συστήνεται με την ανωτέρω απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Στην παρ. 1δ' του άρθρου 51 του ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α') η  λέξη «δήμων» αντικαθίσταται από τη φράση «των ΟΤΑ Α' Βαθμού».
7. Στο άρθρο 242 του ν.3852/2010 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «Ο Εκτελεστικός Γραμματέας μπορεί να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής, με εντολή του, σε προϊσταμένους υπηρεσιών της περιφέρειας για την έκδοση των αποφάσεων της περίπτωσης  α΄ της παρ.6»
8. O διορισμός των περιλαμβανομένων σε οριστικούς πίνακες διοριστέων των καταργηθεισών Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχιακών Διαμερισμάτων καθώς και των διοριστέων κατ΄εφαρμογή ειδικών διατάξεων, γίνεται από τις ιδρυόμενες, με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'), Περιφέρειες.
Το προσωπικό αυτό με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη διορίζεται σε κενές οργανικές θέσεις και εφόσον δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα των περιφερειών της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας.

9. Το προσωπικό των πρώην ΤΥΔΚ που μετατάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 258 του ν.3852/2010 σε Τεχνικές Υπηρεσίες των δήμων της έδρας του νομού ή σε άλλους δήμους όπου λειτουργούσαν οι καταργούμενες ΤΥΔΚ, μπορούν με αίτησή τους να μετατάσσονται και σε άλλους δήμους με απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων και χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων.

10. Με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου επιτρέπεται σε υπαλλήλους Κ.Ε.Π., κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, τα οποία λειτουργούν σε δημοτικές ενότητες με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, να ανατίθενται καθήκοντα συναφή με τον κλάδο τους για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
11. Η πλήρωση μίας θέσης ειδικού συνεργάτη σε δήμους και σε περιφέρειες μπορεί να γίνει με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδική εμπειρία στον αντίστοιχο τομέα.
12. α. Επιτρέπεται η μεταφορά υπαλλήλων των ΠΕΔ σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού σε κενές οργανικές θέσεις και εάν δεν υπάρχουν σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας.
β. Για τη μεταφορά απαιτείται αίτηση του υπαλλήλου, ο οποίος πρέπει να έχει διανύσει δύο (2) χρόνια υπηρεσίας.
Η μεταφορά διενεργείται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της ΠΕΔ, των υπηρεσιακών συμβουλίων και των αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ.

Άρθρο 46

1. Η αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων για διορισμό στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην ειδική γραπτή δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων), που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.3 του αρ.18 του ν.2190/94 όπως ισχύει, συνοδεύεται από παράβολο δημοσίου σαράντα (40) ευρώ, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το ποσό του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

2. Με τη συγκρότηση του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) λήγει η θητεία των μελών του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Ε.Υ.Σ.) της παρ. 3 του άρθρου πέμπτου του ν.3839/2010. Όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις που δεν εξετάστηκαν από το Ε.Υ.Σ. εξετάζονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π.

3. Από την έναρξη λειτουργίας του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και ως την ολοκλήρωση της διενέργειας της γραπτής διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 1 γ(5) του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.3839/2010, οι επιλογές των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων βάσει των διατάξεων του άρθρου πέμπτου του ν.3839/2010 διενεργούνται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π.

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου πέμπτου του ν.3839/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Όσοι επιλέγονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τοποθετούνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες και υπηρετούν έως την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων, που θα επιλεγούν από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια κατά περίπτωση, με τις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου.»

5. Το τέταρτο εδάφιο της παρ 1. γ.(5), το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2.γ.(5) και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3.γ.(4) του άρθρου 85, του ν.3839/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η γραπτή δοκιμασία αποσκοπεί στη διακρίβωση των γνώσεων του υποψηφίου για το νομοθετικό πλαίσιο της Διοικητικής Δράσης στο Δημόσιο (Υπαλληλικός Κώδικας, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, κανονισμοί προμηθειών, κλπ.), τις γενικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και οι γενικές γνώσεις και δεξιότητες του υποψηφίου (επικαιρότητα, συνθετική και αναλυτική σκέψη, κατανόηση γραπτού λόγου, κλπ)».

6. Στο εδάφιο γ΄ της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 1299/1982 (ΦΕΚ 129/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 14 του ν. 3613/2007(ΦΕΚ263/Α΄), η φράση «σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,» αντικαθίσταται με τη φράση «σε δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών, όπως αυτές προκύπτουν από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού,». Η διάταξη αυτή ισχύει από 1-12- 2010.

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 21 του ν.2738/1999 (ΦΕΚ Α΄180) και της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν.1832/1989 (ΦΕΚ Α΄ 54) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους Γραμματείς των ΑΕΙ.
Η διάταξη αυτή ισχύει από τη δημοσίευση του ν.3549/2007 (ΦΕΚ Α΄69).

Άρθρο 42
Θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Ειδικά στις διαχειριστικές ενότητες στις οποίες περιλαμβάνονται νησιά είναι επιτρεπτή η θαλάσσια μεταφορά των ΑΣΑ.  Με  Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι διαχειριστικές αυτές ενότητες και οι όροι και οι προϋποθέσεις της θαλάσσιας μεταφοράς όπως: οι αρμόδιοι φορείς ανάθεσης, η διαδικασία αδειοδότησης, η χάραξη χερσαίων και ναυτιλιακών γραμμών και δρομολογίων, η διαμόρφωση των απαιτούμενων χώρων φορτοεκφόρτωσης στα σημεία υποδοχής, οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς, η τιμολόγηση και η διακομιδή εντός, ή εκτός μιας διαχειριστικής ενότητας. Τυχόν αποκλίσεις σχετικές με την επιχορήγηση θαλάσσιων γραμμών μεταφοράς είναι επιτρεπτές σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς που απολαμβάνουν οι λιγότερο ευνοημένες νησιωτικές περιοχές κατά το άρθρο 107 παρ. 3 α) και γ) της ΣυνθΕΕ. Περιορισμοί σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της εγγύτητας επιτρέπονται εφόσον με τη θαλάσσια μεταφορά επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και τίθενται υπό το πρίσμα της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας του άρθρου 191 της ΣυνθΕΕ.

http://www.aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

VSSGR-FB

Powered By BloggerTips.gr