SCROLL

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
4.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - 130.000 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ & ΑμεΑ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΤΟ ΚΡΑΤΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ.
MΕΣ ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΕΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΤΟ BΟΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!

networked blogs

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ....

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

8/2/11

ΣΚΛΕΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙΟ ΣΚΛΕ προτείνει βιώσιμη λύση ώστε τα προγράμματα να συνεχίσουν να υλοποιούνται σε κάθε Δήμο της χώρας  με ωφελούμενους όλους τους Ηλικιωμένους και Αμέα που χρήζουν υποστηρικτικών κατ΄οίκον υπηρεσιών χωρίς καμία διάκριση
Ο Σύνδεσμος  Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος είναι το επιστημονικό και επαγγελματικό σωματείο των 5.000 Κοινωνικών Λειτουργών της χώρας  και αριθμεί 30 Περιφερειακά και Τοπικά Τμήματα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.
Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί πάντοτε βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες σε τοπικό επίπεδο  σύμφωνα με τις αρχές του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της διαφάνειας, της ισοτιμίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης ο Σ. Κ. Λ. Ε. και τα μέλη του με την καθημερινή επαγγελματική τους δράση έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία, ανάπτυξη και καθιέρωση πολύ σημαντικών Κοινωνικών Προγραμμάτων – Δομών  που σήμερα θεωρούνται υψηλής προτεραιότητας σε κάθε Δήμο.


Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ 1.605/οικ.3.85 (ΦΕΚ 17/Β/14.1.2011) τα Προγράμματα  Βοήθεια στο Σπίτι & Κοινωνική Μέριμνα εντάσσονται στην πράξη «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007−2013 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ως Περίοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι η 01.01.2011−31.12.2011.
Ως ωφελούμενοι των προγραμμάτων, ορίζονται όχι οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι αλλά άνεργοι και επαπειλούμενοι από ανεργία που διατηρούν συγγενική σχέση με τους εξυπηρετούμενους. Κατά συνέπεια ωφελούμενοι των προγραμμάτων δεν είναι πλέον οι ηλικιωμένοι αλλά οι άνεργοι συγγενείς τους με συνέπεια να αποκλείονται τα μοναχικά άτομα και ΑμεΑ που δεν διαθέτουν συγγενικό περιβάλλον,  τα οποία αποτελούσαν την κατεξοχήν ομάδα –στόχο των Προγραμμάτων
Με  αυτή αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Δομών στα περίπου 14 χρόνια λειτουργίας πραγματοποιείται μία σημαντική αλλοίωση των θεμελιωδών αρχών τους που φθάνει στα όρια της κατάργησης τους για αυτούς που τις έχουν περισσότερο ανάγκη. Ειδικότερα με τον τρόπο αυτό, η δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» από ολοκληρωμένη υπηρεσία Πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας υποβαθμίζεται σε μέτρο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ανέργων και επαπειλούμενων από ανεργία.
Όλα αυτά τα χρόνια οι δομές έχουν καταξιωθεί στην ελληνική κοινωνία ως ολοκληρωμένο πρόγραμμα παροχής οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης. Η εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των οικογενειών των ωφελούμενων αποτελούν μέρος αλλά όχι το μοναδικό και κύριο ζητούμενο της δράσης.
  Είναι ανάγκη,   να διευκρινιστεί άμεσα ότι το νέο Σύστημα Διαχείρισης των δομών Βοήθεια στο Σπίτι αναφέρεται μόνο στο μέρος  που είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και όχι στο σύνολο της. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας των Δομών με σημαντικές δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους και τους ωφελούμενους, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία.
Οι δομές  Βοήθεια στο Σπίτι θα πρέπει να συνεχίσουν να υλοποιούνται σε κάθε Δήμο της χώρας  με ωφελούμενους όλους (Ηλικιωμένους και Αμέα) όσους χρήζουν υποστηρικτικών κατ΄οίκον υπηρεσιών.
Οι δομές Βοήθεια στο Σπίτι εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας που στο μέλλον μάλιστα αναμένεται να ενταθούν. Η αρμοδιότητα για την κάλυψη των αναγκών αυτών ανήκει στους Δήμους και τα ΚΑΠΗ. Κατά συνέπεια και με το πρόγραμμα Καλλικράτης  θα πρέπει με νομοθετική ρύθμιση να ενταχθούν οργανικά στις  υπό σύσταση Διευθύνσεις  Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων όπου λειτουργούν.
Οι  εργαζόμενοι σε αυτές που προσλήφθηκαν με διαδικασίες ΑΣΕΠ και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία 8 – 10 ετών θα πρέπει να ενταχθούν σε κενές οργανικές ή συνιστώσες προσωποπαγείς θέσεις των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των υπό σύσταση Διευθύνσεων Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων.
Για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Δομών άμεσα  πρέπει το μέρος της λειτουργίας τους που δεν είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ να καλυφθεί από Εθνικούς Πόρους.
Επειδή γνωρίζουμε πανελλαδικά το μεγάλο αριθμό των ανθρώπων  που εξυπηρετούνται από τις δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» και τις κοινωνικές ανάγκες που καλύπτονται,  σας επισημαίνουμε ότι αν η Πολιτεία εμμένει  στην αλλοίωση του βασικού χαρακτήρα των δομών που αφορά την Παροχή Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας σε όλους όσους την έχουν ανάγκη και όχι επιλεκτικά σε όσους διαθέτουν συγγενείς και μάλιστα ανέργους θα προκύψουν άμεσα δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τους 150000 ηλικιωμένους και Αμέα και τους 4500 εργαζόμενους των Δομών τις οποίες θα αγωνιστούμε με κάθε τρόπο να αποτρέψουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

VSSGR-FB

Powered By BloggerTips.gr