SCROLL

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
4.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - 130.000 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ & ΑμεΑ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΤΟ ΚΡΑΤΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ.
MΕΣ ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΕΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΤΟ BΟΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!

networked blogs

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ....

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

9/2/11

1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΩΝ

1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΩΝ

§  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δημιουργείται Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών με τέσσερις (4) υποδιευθύνσεις ή τμήματα (ανάλογα της πληθυσμιακής στάσης των Ο. Τ. Α.):
  • Τρίτης Ηλικίας
  • Ατόμων με Αναπηρία
  • Οικογένειας, παιδιού και Νεότητας
  • Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

§  Στην Υποδιεύθυνση ή Τμήμα Τρίτης Ηλικίας εντάσσονται τα ήδη λειτουργούντα όπως Κ. Α. Π. Η., Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων κ. α.
§  Στην Υποδιεύθυνση ή Τμήμα Ατόμων με Αναπηρία εντάσσονται τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες
§  Στην Υποδιεύθυνση ή Τμήμα Οικογένειας, Παιδιού & Νεότητας εντάσσονται οι Βρεφικοί – Παιδικοί, τα Συμβουλευτικά Κέντρα, οι Ξενώνες Προστασίας Μητέρας και Παιδιού, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού, τα Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικότητας κ. ο. κ.
§  Στην Υποδιεύθυνση ή Τμήμα Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων εντάσσονται τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα, τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης, τα Κέντρα Διανομής Φαγητού Αστέγων, Ξενώνες, Προγράμματα Αιμοδοσίας, Εθελοντισμός κ . ο.
§  Επίσης για την άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων προτείνεται και η δημιουργία Τμήματος Υποδοχής και Επείγουσας Κοινωνικής Φροντίδας, όπου θα ενταχθούν οι δράσεις και τα προγράμματα επιδοματικής πολιτικής που μεταφέρονται από τη ΝΑ.
2. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Όπως προκύπτει από την μελέτη του Νόμου αλλά και τις προτάσεις για τους νέους Οργανισμούς των Δήμων ιδιαίτερα σημαντική για την μελέτη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων και υπηρεσιών είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Σήμερα, η στρατηγική για την τοπική ανάπτυξη που έχει υιοθετηθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αυτή της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Και είναι γνωστό ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί κεντρικό σημείο για αυτό το πρότυπο ανάπτυξης και η μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βασικό ζητούμενο της. Κατά συνέπεια η ενσωμάτωση αυτής της κοινωνικής διάστασης της ανάπτυξης μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη στελέχωση της Διεύθυνσης αυτής και από Κοινωνικό Λειτουργό, στο πλαίσιο μάλιστα της ανάγκης διεπιστημονικής στελέχωσης της Διεύθυνσης. Άλλωστε ο τομέας της κοινοτικής ανάπτυξης, του σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής σε επίπεδο Δήμων αποτελεί κατεξοχήν επιστημονικό αντικείμενο του Κοινωνικού Λειτουργού θεσμικά κατοχυρωμένο.

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης και ειδικότερα σε αυτές του Τμήματος Απασχόλησης περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων απασχόλησης και συμβουλευτικής υποστήριξης ανέργων με σκοπό την ενεργό ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Tα τελευταία χρόνια έχει αποδειχτεί και ερευνητικά ότι η απασχόληση και η κοινωνική ενσωμάτωση είναι δύο καταστάσεις που συνδέονται στενά μεταξύ τους. Τα μέλη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων είναι αυτά που πλήττονται κυρίως από την ανεργία με άμεση συνέπεια για αυτά την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Επιπλέον, έχει αποδειχτεί ότι και τα πιο καλά σχεδιασμένα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης αποτυγχάνουν όταν δεν λαμβάνουν υπόψιν τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ωφελούμενων από αυτά. Για αυτό το λόγο όλο και περισσότερο η συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων, ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης αποτελούν αντικείμενα στο οποίο ο ρόλος των Κοινωνικών Λειτουργών γίνεται καθοριστικός για την επιτυχία των σχετικών πολιτικών.  Προτείνεται η στελέχωση και αυτού του Τμήματος από Κοινωνικό Λειτουργό.

Στο άρθρο 78 του Ν. 3852/2010 προβλέπεται η δημιουργία Συμβουλίου Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών. Θεωρούμε  ότι στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών θα πρέπει να  περιληφθεί και ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη διευκόλυνση της διαδικασίας κοινωνικής ένταξης όχι μόνο των Μεταναστών, αλλά και των Αιτούντων Άσυλο, των αναγνωρισμένων Προσφύγων και των Ομογενών καθώς και η δημιουργία και λειτουργία Συμβουλίου Κοινωνικής Ένταξης.


Τέλος, στους νέους Οργανισμούς  θα πρέπει προβλέπεται η επιλογή προϊσταμένων σε όλα τα επίπεδα  από τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις και κριτήρια. Τυχόν, πρόβλεψη ότι οι υπάλληλοι ΤΕ κρίνονται για προϊστάμενοι σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, μόνο ελλείψει ΠΕ υπαλλήλων, αποτελεί προσβλητική και μειωτική αντιμετώπιση, παραπέμπει σε περασμένες δεκαετίες και ξεχειλίζει το ποτήρι της αγανάκτησής μας.  Ειδικά στον τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών αυτό σημαίνει ότι, αποκλείεται π.χ. εκ των προτέρων  υπάλληλος ΤΕ με Α' βαθμό και 15-35 χρόνια υπηρεσίας, με τεράστια εμπειρία, ίσως και με μεταπτυχιακό, ή διδακτορικό τίτλο, έναντι ενός υπαλλήλου ΠΕ με τις ελάχιστα προσόντα. Επιπλέον έρχονται σε πλήρη αντίθεση με: α) τον ισχύοντα Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και τον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 3839/2010 (τροποποίηση διατάξεων του Υ.Κ.) για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο, για τον οποίο πολύ μελάνι χύθηκε, ότι επιφέρει την αξιοκρατία και την αντικειμενικότητα, όπου προβλέπεται και μέχρι το επίπεδο Διεύθυνσης η επιλογή υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ, με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις και κριτήρια.
Η παραπομπή του παραπάνω Νόμου στους οικείους οργανισμούς των Υπηρεσιών για την επιλογή προϊσταμένων,  αφορά στις ειδικότητες που θα προΐστανται κατά περίπτωση στις οργανικές μονάδες και όχι στην κατηγορία (ΠΕ ή ΤΕ), ζήτημα που το καθορίζει κατηγορηματικά και ισότιμα ο Νόμος, β)
Τους Νόμους 2916/2001 και 3549/2007 (σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος), που κατέταξαν τα ΤΕΙ στην Ανώτατη Εκπαίδευση και μια σειρά άλλων διατάξεων, που ολοκλήρωσαν τα ακαδημαϊκά τους χαρακτηριστικά και γ) το αρμόδιο ΥΠΔΒΜ&Θ, όπου εγγράφως και επανειλημμένα ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται ιεραρχική σχέση, αλλά ισοτιμία μεταξύ των δύο τομέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ).


3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΝΠΔΔ/ΔΟΜΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΠΔΔ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ  


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ

601
Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων
3.000,00

6012
Αποζημίωση Υπαλλήλων για την τήρηση Πρακτικών ΔΣ
3.000,00

612
Δαπάνες αιρετών
20.000,00 

6121.0001
Έξοδα παράστασης προέδρου και Αντιπροέδρου
18.000,00

6122.0001
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις αυτού
2.000,00

613
Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών
2.000,00 

6132.0001
Αποζημίωση επιτροπής προμηθειών
2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
25.0000

Δεν υπάρχουν σχόλια:

VSSGR-FB

Powered By BloggerTips.gr