SCROLL

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
3.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - 100.000 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ & ΑμεΑ.

ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΤΟ ΚΡΑΤΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ.
MΕΣ ΤΟ ΚΡΥΟ ΜΕΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΤΟ BΟΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

7/8/10

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ. Η ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΒΣΣ 2011-2013

Σε αποκλειστικότητα το blog σας παρουσιάζει τη Νέα ΚΥΑ για τα Βοήθεια στο Σπίτι που θα εφαρμόσει η Πολιτεία για το 2011 - 2013.
Η ουσία δεν αλλάζει πάλι συμβασιούχοι θα παραμείνουν οι εργαζόμενοι και με αρκετοί γραφειοκρατία. Ακολουθεί η ΚΥΑ Αναλυτικά. Για περισσότερες πληροφορίες http://www.esfhellas.gr/articleDetails.aspx?iden=178. Πως γίνεται και η δήμοσια διαβούλευση βγαίνει τον Αύγουστο; Αυτό μόνο όσοι θέλουν να αποφύγουν την ουσιαστική συζήτηση το κάνουν. Ίσως επειδή είναι παχιές οι μύγες .......ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Κ.Τ.
ΜΟΝΑΔΑ : B’
Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4
Ταχ. Κώδικας : 105 64 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 5271400
Telefax : 210 5271420

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 60292/2158/27.08.2008 «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής των Πράξεων α) «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και β) «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α), «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.
2. To Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221 Α/5-11-2009) : Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.
3. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ιδίως τα άρθρα 5 παρ.2 περ.δ και 10 παρ. 5 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις».
4. Τον Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α) «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α).
6. Το Π.Δ. 395/22-9-1993 (ΦΕΚ 166Α) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.».
7. Τον Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως εκάστοτε ισχύει.
8. Τον N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
9. Το Π.Δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α)«Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους», όπως ισχύει.
10. Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α) για την Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
11. Το Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
12. Το Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει.
13. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως ισχύει.
14. Το άρθρο 16 του Ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30/Α) «Καταβολή της σύνταξης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της χορηγίας των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο και άλλες διατάξεις».
15. Το Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α) «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 “Περί ανωνύμων εταιρειών” και άλλες διατάξεις» και ισχύει.
16. Το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), που δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1241/Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε./1985.
17. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ75/ Α).
18. Το άρθρο 18 του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, Στελέχωση για την Περιφέρεια, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
19. Το Ν.Δ. 356/74 (ΦΕΚ 90/Α) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.
20. Το Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α) «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει.
21. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
22. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.
23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.
24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/06 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
25. Την με αριθμό 7725/28.03.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).
26. Την με αριθμό C/2007/5534-12.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001).
27. Την με αριθμό C(2007) 5443/5.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006).
28. Την με αριθμό C(2007) 5441/5.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI 2007GR161PO007).
29. Την με αριθμό C(2007) 5337/26.10.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία –Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).
30. Την με αριθμό C(2007) 5332/26.10.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).
31. Την με αριθμό C(2007) 5439/5.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).
32. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό 6809/ΔΙΟΕ-232/9-2-2010 (ΦΕΚ 141/Β/12-2-2010) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σταύρου Αρναουτάκη»,
33. Την με Αριθμ. 383/10 (ΦΕΚ 29 Β/18-1-2010- Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ 60 Β/26-1-2010) : Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερι¬κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη¬σης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου.
34. Την με αριθμό 36952/1275/08 (ΦΕΚ 986/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Τροποποίηση της με αριθμό 107900/16.03.2001 όμοιας Απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικών Υπηρεσιών «Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» και «Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», με σκοπό την αναδιάρθρωσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007.
35. Την με αριθμό 25253/2235/08 (ΦΕΚ 603/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Τροποποίηση της με αριθμό 118267/14.12.2000 όμοιας Απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ”, με σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) του Επι¬χειρησιακούΕπιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
36. Την με αριθμό 3850/ΕΥΣ 523/08 (ΦΕΚ 333/Β) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών για την Τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστα¬σης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρ¬μογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007.
37. Τις με αριθμό α) 9765/ΕΥΣ1119/08 (ΦΕΚ 460/Β), β) 9766/ΕΥΣ1120/08 (ΦΕΚ 473/Β) γ) 9767/ΕΥΣ1121/08 (ΦΕΚ 474/Β) δ) 9768/ΕΥΣ1122/08 (ΦΕΚ 461) ε) 9769/ΕΥΣ1123/08 (ΦΕΚ 468/Β) στ) 9770/ΕΥΣ1124/08 (ΦΕΚ 469/Β) ζ) 9771/ΕΥΣ1125/08 (ΦΕΚ 470/Β) η) 9772/ΕΥΣ1126/08 (ΦΕΚ 471/Β) θ) 9774/ΕΥΣ1128/08 (ΦΕΚ 457/Β) ι) 9776/ΕΥΣ1129/08 (ΦΕΚ 448/Β) ια) 9775/ΕΥΣ1130/08 (ΦΕΚ 458/Β) ιβ) 97657/ΕΥΣ1119/08 (ΦΕΚ 459/Β), ιγ) 9773/ΕΥΣ1127/08 (ΦΕΚ 472/Β) Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών με τις οποίες αναδιαρθώθηκαν οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των 13 ΠΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3614/2007.
38. Την με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και οικονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», όπως ισχύει.
39. Την με αριθμό οικ. 60292/2158/27.08.2008 Κοινή υπουργική Απόφαση με θέμα : «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής των Πράξεων α) «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και β) «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013»
40. Την με αριθμό Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/9.10.2001 (ΦΕΚ 1397/Β) Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.
41. Την υπ’ αριθμ. Π4α/οικ.4633/29-9-1993 (ΦΕΚ 789Β) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας-Αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για τη διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 2072/1992».
42. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
43. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.
44. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ.
45. Την ανάγκη τροποποίησης της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 60292/2158/27.08.2008 και καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την επιλογή, παρακολούθηση, εκτέλεση, έλεγχο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση των πράξεων α) «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και β) «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».
46. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

1. Η πράξη «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και, συγκεκριμένα, στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», στην κατηγορία Παρεμβάσεων 3: «Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν βοήθειας».
2. Οι πράξεις «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», εντάσσονται στους Άξονες Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» στα αντίστοιχα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, μέσω χρήσης ρήτρας ευελιξίας 10% των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
3. Υπεύθυνη Αρχή για τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης που αναφέρεται στην παρ. 1 ανωτέρω, είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 (Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ΑΝΑΔ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Υπεύθυνες Αρχές για τη διαχείριση και παρακολούθηση των πράξεων που αναφέρονται στην παρ. 2 ανωτέρω, είναι οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές αρχές Περιφερειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 6 και 4 του Ν.3614/07(ΦΕΚ 267/Α).
4. «Δικαιούχοι» των ανωτέρω πράξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ53/Α), ορίζονται οι κάτωθι:
Α. Για τον πρώτο κύκλο των προκηρύξεων των δύο προαναφερόμενων πράξεων και έως την οριστική ολοκλήρωση αυτών, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, οι κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ) των Περιφερειών,
Β. Για τις πράξεις των οποίων η υλοποίηση θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση της παρούσας και έως το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), λαμβάνοντας υπόψη τη σύνδεσή της με την αυτοδιοίκηση, την εμπειρία της και την άμεση ανάγκη για επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ,
οι οποίοι πρέπει να είναι διαχειριστικά επαρκείς, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους προανεφερόμενους Νόμους.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Η παρέμβαση στοχεύει:
• Στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων στην εργασία μέσω της ενίσχυσης τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα και λοιπά άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.
• Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.
• Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και μη ηλικιωμένων (ΑΜΕΑ, κλπ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.


ΑΡΘΡΟ 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1. Αντικείμενο της πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» αποτελεί η παροχή:
• υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κλπ), μέσω των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).
• υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με κινητικές αναπηρίες, με αισθητηριακές αναπηρίες, με νοητική υστέρηση, με πολλαπλές αναπηρίες ή με διαφορετικού είδους αναπηρία, μέσω των Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες.
2. Αντικείμενο των πράξεων «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», αποτελεί η παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ΄οίκον σε ηλικιωμένα άτομα (άνδρες και γυναίκες) που χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθειας αλλά και σε μη ηλικιωμένα άτομα (ΑΜΕΑ, κλπ), μέσω των «Μονάδων Βοήθειας στο Σπίτι», και των «Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας», με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης με συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.ΑΡΘΡΟ 4
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Ωφελούμενοι της πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» είναι άτομα τα οποία έχουν εξαρτώμενα μέλη, όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 3.1 της παρούσας.
Τα κριτήρια επιλογής, συνδυαστικά, είναι τα εξής:

1.1. Κριτήρια επιλογής των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων αποτελούν:
-το οικογενειακό εισόδημα
-η οικογενειακή κατάσταση
- η εργασιακή κατάσταση

1.2. Κριτήρια επιλογής των εξαρτώμενων μελών αποτελούν:
-η κατάσταση υγείας
-το εισόδημα και
-η οικογενειακή κατάσταση

2. Ωφελούμενοι των πράξεων «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», είναι οι ηλικιωμένοι άνδρες και γυναίκες καθώς και οι μη ηλικιωμένοι (ΑμεΑ, κλπ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με σκοπό την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας των ηλικιωμένων, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης με συνέπεια στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
2.1 Κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων, στο πλαίσιο της από σημείο 2 πράξεων, αποτελούν:
-το εισόδημα
-η οικογενειακή κατάσταση και
-η κατάσταση της υγείας τους.

3. Τα προαναφερθέντα κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες πράξεων εξειδικεύονται στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των δικαιούχων προς τους δυνητικούς αναδόχους.


ΑΡΘΡΟ 5
ΑΝΑΔΟΧΟΙ
1. Οι Ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών «Στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», κατά κατηγορία Κέντρου, δύνανται:
Α. Για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ):
να είναι ή να ανήκουν σε:
α) επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επ. του Π.Δ 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α) μέχρι την μετατροπή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 1 του ν 3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
β) Δημοτικές και Κοινοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του άρθρου 254 του ν. 3463/2006
γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
που νομίμως έχουν αδειοδοτηθεί και έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών.

Β. Για τα Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες:
να είναι:
α) Φυσικά πρόσωπα ή
β) Νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου.

Γ. Οι ανωτέρω δυνητικοί ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών πρέπει να πληρούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές, που ορίζονται:
• για τα Κ.Η.Φ.Η., στην Απόφαση Π1γ/ΑΓΠ/οικ. 14963/9-10-2001 (ΦΕΚ 1397/Β) του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, όπως ισχύει «Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η)»
• για τα Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες, στο Π.Δ. 395/22-9-1993 (ΦΕΚ 166Α) και στην υπ’ αριθμ. Π4α οικ.4633/29-9-1993 (ΦΕΚ 789Β) απόφαση της Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2. Ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών που αποσκοπούν στην «Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», («Μονάδες Βοήθεια στο Σπίτι», «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας») δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε:
α) επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επ. του Π.Δ 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α) μέχρι την μετατροπή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 1 του ν 3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) Δημοτικές και Κοινοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του άρθρου 254 του ν. 3463/2006
γ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
δ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και
ε) αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στο σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό κατά το οικείο καταστατικό.
Οι ανωτέρω (από σημείο 2) φορείς, υποχρεωτικά πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω προϋποθέσεις, κατά την υποβολή της αίτησης:
2.1. Να απασχολούν υποχρεωτικά ανά Δομή, κατ΄ ελάχιστον τρία άτομα προσωπικό, τουλάχιστον ένα άτομο ανά ειδικότητα, όπως αυτές περιγράφονται κατωτέρω:
• Κοινωνικό/ή λειτουργό (πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ, με άδεια άσκησης επαγγέλματος) ή Ψυχολόγο ΑΕΙ ή πτυχιούχο ΑΕΙ Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης.
• Νοσηλευτή/τρια (με άδεια άσκησης επαγγέλματος και οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ [πιστοποιημένο από τον ΟΕΕΚ] ή Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου τίτλου Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος) ή Επισκέπτη Υγείας (ΤΕΙ).
• Βοηθητικό προσωπικό.

Εξαιρούνται οι Δομές οι οποίες λειτουργούσαν βάσει της ΚΥΑ με ΑΠ 111135/1233/4.05.2007 (ΦΕΚ 772/Β/15.05.2007) στις οποίες:
α. προσωπικό των προαναφερθεισών ειδικοτήτων έχει διακόψει την εργασία του και οι οποίες αποδεδειγμένα κατά τη στιγμή της αίτησης έχουν προβεί σε ενέργειες αντικατάστασης.
β. οι συμβάσεις του προσωπικού δεν έχουν ακόμα ανανεωθεί και οι δομές έχουν ήδη προβεί σε ενέργειες ανανέωσης κατά τη στιγμή της αίτησης.

2.2. Να διαθέτουν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον την κατωτέρω υλικοτεχνική υποδομή στα γραφεία τους:
 Γραφεία και καρέκλες
 Έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
 Εκτυπωτή
 Τηλέφωνο
 Ψυγείο
 Φαρμακείο

Πέραν του παραπάνω προσωπικού, οι Δομές μπορούν να απασχολούν προαιρετικά και τις ακόλουθες ειδικότητες οι οποίες θα πρέπει να συνάδουν με τις παρεχόμενες υπηρεσίες:

 Ιατρό
 Επισκέπτες Υγείας
 Εργοθεραπευτές
 Φυσιοθεραπευτές
 Επιμελητές Πρόνοιας ή Κοινωνικούς Φροντιστές
 Λογιστή
 Αρμόδιο διοικητικών ενεργειών
 Οδηγό/ούς οχημάτων

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ
Η επιλογή των αναδόχων και για τις δύο κατηγορίες πράξεων της παρούσας θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόσκληση/προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Δικαιούχων.
Η εν λόγω διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας οικείας Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας.
Στην πρόσκληση, η οποία θα συνοδεύεται από «Αίτηση», θα εξειδικεύονται τα ακόλουθα: οι όροι συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα συστατικά στοιχεία (το ακριβές αντικείμενο) των προς ανάθεση υπηρεσιών, η διάρκειά τους, το ανώτατο κόστος αυτών με δυνατότητα προσαύξησης για απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης των συμβάσεων, οι υποχρεώσεις των Αναδόχων, ο τρόπος χρηματοδότησης, οι απαιτούμενες εγγυήσεις και ό,τι άλλο κριθεί αναγκαίο.
Οι Ανάδοχοι, που επιλέγονται κατόπιν αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται για υπογραφή σχετικής σύμβασης, με την οποία ανατίθενται οι υπηρεσίες.

Στη σύμβαση περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:
• ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύμβασης
• τα συμβαλλόμενα μέρη
• το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών εκφρασμένο σε ανθρωπομήνες παροχής υπηρεσιών στους ωφελούμενους
• η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών
• ο τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής των υπηρεσιών
• οι προβλεπόμενες εγγυήσεις
• οι προβλεπόμενες ρήτρες
• ο τρόπος επίλυσης των τυχόν διαφορών,
και οι ειδικότερες υποχρεώσεις των Αναδόχων σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και ιδίως η αποδοχή των προβλεπόμενων ελέγχων και επιτόπιων επαληθεύσεων από τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, η τήρηση και παροχή των απαραίτητων στοιχείων για την παρακολούθηση της πράξης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δικαιούχου, των αρμόδιων Ειδικών Υπηρεσιών και άλλων αρμοδίων αρχών.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Η επιλογή των ωφελούμενων θα διεξάγεται από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις, που θα εξειδικεύονται στις εκάστοτε Προσκλήσεις των Δικαιούχων, μετά από δημοσιοποίηση των ενεργειών παροχής υπηρεσιών με κάθε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο μέσο.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ωφελούμενοι (άμεσα και έμμεσα) δεν λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλη Δομή. Για το σκοπό αυτό όλοι οι ωφελούμενοι υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση.


ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΣΤΑΣΗ –ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Οι Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμού, καθώς και οιαδήποτε άλλη Επιτροπή κριθεί αναγκαία στο πλαίσιο της παρούσης, θα συσταθεί/συγκροτηθεί με απόφαση του/των καθ’ ύλην αρμόδιου/ων οργάνου/ων.
Οι ανωτέρω Επιτροπές αποτελούνται από υπαλλήλους του Δικαιούχου, ή/και των Ειδικών Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, ή/και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ή/και από εμπειρογνώμονες.
Το έργο των Επιτροπών αυτών, θα καθορίζεται στις Αποφάσεις σύστασης/συγκρότησης τους και τυχόν στις εκάστοτε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σε περιπτώσεις διακοπής παροχής υπηρεσιών, ο Ανάδοχος ενεργεί σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις εκάστοτε Προσκλήσεις των Δικαιούχων.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ως επιλέξιμες δαπάνες, για συγχρηματοδότηση των δράσεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα Απόφαση, ορίζονται οι δαπάνες που καταβάλλουν οι δικαιούχοι προς τους Αναδόχους, δικαιολογούνται από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας και οι οποίες αντιστοιχούν στις υπηρεσίες που παρέχουν στους ωφελούμενους. Ειδικότεροι όροι επιλεξιμότητας των δαπανών όσον αφορά το είδος και τον χρόνο πραγματοποίησής τους θα προσδιοριστούν στην πρόσκληση της οικείας αρχής διαχείρισης προς τους δικαιούχους.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
Για την αποδοχή της επιλεξιμότητας των δαπανών απαιτούνται νόμιμα παραστατικά, τα οποία εκδίδουν οι Ανάδοχοι και οι Δικαιούχοι, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και τις οδηγίες των αρμοδίων Ειδικών Υπηρεσιών.
Όσον αφορά τους Δικαιούχους, οφείλουν να τηρούν ειδικό φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά σχετικά με τις πληρωμές για έκαστη Δομή κάθε Αναδόχου. Οι ανωτέρω πληρωμές πρέπει να καταχωρούνται σε ξεχωριστή λογιστική μερίδα για κάθε σύμβαση.
Οι Δικαιούχοι. υποχρεούνται να τηρούν τους εν λόγω φακέλους για το διάστημα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί μετά την τελευταία πληρωμή, δηλαδή κατ’ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.
Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές της πράξης, θα αναγράφεται ο τίτλος της πράξης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ο αριθμός ΟΠΣ.

ΑΡΘΡΟ 11
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
1. Η χρηματοδότηση της πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες) και των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο αυτής αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους.
Η συγχρηματοδότηση από το Ε.Κ.Τ. ανέρχεται στο ποσοστό συγχρηματοδότησης που ορίζεται στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, από τον οποίο χρηματοδοτείται η εν λόγω δράση.

2. Η χρηματοδότηση της πράξης «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», («Μονάδες Βοήθεια στο Σπίτι», «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας») και των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο αυτής αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους.
Η συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσοστό συγχρηματοδότησης που ορίζεται στον αντίστοιχο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής», μέσω χρήσης ρήτρας ευελιξίας 10% των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, από τους οποίους χρηματοδοτείται η εν λόγω δράση.
3. Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή των δύο πράξεων, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. και του ΕΤΠΑ θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Η υλοποίηση των πράξεων καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτικά έγγραφα δεν μεταβιβάζονται, ούτε εκχωρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.
Οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς ή διακριτή λογιστική κωδικοποίηση για κάθε σύμβαση, αποκλειστικά για τις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, από τον οποίο θα αποδεικνύονται οι εισροές και εκροές της κάθε πράξης.
4. Οι πληρωμές προς τους Αναδόχους θα πραγματοποιούνται σε τέσσερις δόσεις ως εξής:
α) Η πρώτη δόση ύψους 20% (είκοσι) επί του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται, μετά την υπογραφή της σύμβασης, με την προσκόμιση αναλυτικής κατάστασης των ωφελουμένων της κάθε δομής/κέντρου και μετά την πιστοποίηση του 20% του φυσικού αντικειμένου.
β) Η δεύτερη δόση ύψους 40% (σαράντα) επί του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση του 60% του φυσικού αντικειμένου.
γ) Η τρίτη δόση ύψους 30% (τριάντα) επί του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση του 90% του φυσικού αντικειμένου.
δ) Η τέταρτη δόση ύψους έως και 10% (δέκα) επί του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται μετά τη λήξη και την πιστοποίηση του συνόλου του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με το περιεχόμενο της οικείας σύμβασης.
Το φυσικό αντικείμενο συνίσταται σε Ανθρωπομήνες παροχής υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους.
5. Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου από τους Δικαιούχους γίνεται με επιτόπιο έλεγχο ή/και με διοικητικό έλεγχο με βάση τα δικαιολογητικά υλοποίησης που υποβάλλουν οι Ανάδοχοι ή/και από συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία μπορεί να ζητήσουν οι Δικαιούχοι εφόσον κρίνουν τούτο σκόπιμο και τα οποία οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και Υπηρεσίες, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ωφελούμενοι (άμεσα και έμμεσα) δεν λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλη Δομή.
ΑΡΘΡΟ 12
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή των ενεργειών της παρούσας, τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΣΠΑ, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:
• Την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων.
• Την εφαρμογή των διαδικασιών που διασφαλίζουν την ορθότητα και κανονικότητα των δαπανών που δηλώνονται.
• Την επιλεξιμότητα των δαπανών και την αιτιολόγησή τους.
• Την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων.
• Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης.
• Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

2. Επίπεδο – είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα
Τα είδη και τα επίπεδα του ελέγχου είναι τα εξής:
Α) προς τους Αναδόχους
• Διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος ο οποίος διενεργείται στους Αναδόχους από τον Δικαιούχο και αφορά στην ορθή εκτέλεση των όρων της μεταξύ τους Σύμβασης. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται σε κάθε Ανάδοχο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τουλάχιστον μία φορά ετησίως.
• Ειδικά για τους Αναδόχους που λειτουργούν με τη νομική μορφή του ΝΠΔΔ, ο Δικαιούχος θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους της καλής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού τους καθώς και ετήσιο απολογιστικό έλεγχο των οικονομικών τους καταστάσεων. Στην απολογιστική έκθεση θα τεκμηριώνεται ότι το κόστος λειτουργίας ισοσκελίζεται με το άθροισμα των εσόδων που προέρχονται από κρατική χρηματοδότηση. Σε περίπτωση μη ισοσκέλισης του κόστους λειτουργίας και των ανωτέρω εσόδων, οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες.
• Έλεγχοι και επιτόπιες επαληθεύσεις από τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα,
Β) προς τον Δικαιούχο
• Επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες διενεργούνται από τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες.
• Επιθεωρήσεις που διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης.
• Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3614/2007, όπως αυτός ισχύει και με το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
• Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης, του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης και της υπογραφείσας σύμβασης, καθώς και της συμμόρφωσής του με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες καθ΄όλη την περίοδο υλοποίησης και βασίζονται:
• Στην Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
• Στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ των Δικαιούχων και των Αναδόχων.
• Στην καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη αιτιολόγηση, τη λογιστική καταγραφή των δαπανών και την τήρηση των φορολογικών νόμων, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

4. Διαδρομή του Ελέγχου
Για κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών που πιστοποιούνται στην Επιτροπή και των αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από την αρχή πιστοποίησης, των αρμόδιων Ειδικών Υπηρεσιών, τους ενδιάμεσους φορείς και τους δικαιούχους. Οι λογιστικές καταχωρήσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι Δικαιούχοι. Προς τούτο, πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρησης, το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ημερομηνία και μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά (π.χ. τιμολόγια), τα οποία θα επισυνάπτονται.
β) Η επαλήθευση της καταβολής της δημόσιας συνεισφοράς στους Δικαιούχους.
γ) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
δ) Η ύπαρξη, για κάθε πράξη, κατά περίπτωση, των τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου χρηματοδότησης, εγγράφων, σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης, εγγράφων για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, εκθέσεων προόδου και εκθέσεων σχετικά με τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

5. Υποχρεώσεις Δικαιούχων
Οι Δικαιούχοι υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στο Σύμφωνο Αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

ΑΡΘΡΟ 14
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της πράξης θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας των ενεργειών τους όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 και τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 και των ΠΕΠ.
Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης της πράξης, εκ μέρους των Δικαιούχων και των Αναδόχων, γίνεται μνεία για την συμμετοχή στη χρηματοδότηση:
α. για την πράξη της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013
και
β. για την πράξη της παρ.2 του άρθρου 1 της παρούσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και της οικείας Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας στο πλαίσιο του αντίστοιχου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφορίας στους ωφελούμενους και, υπό την έννοια αυτή, χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στην απόκτηση χρηστικής πληροφορίας από τον πληθυσμό στόχο.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, βάσει των οδηγιών των Ειδικών Υπηρεσιών και τις απαιτήσεις των πράξεων. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν:
• Στο καθεστώς απασχόλησης στην αγορά εργασίας των ωφελουμένων
• Σε ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων
• Σε δεδομένα για ευάλωτες ομάδες ωφελουμένων
• Στο μορφωτικό επίπεδο ωφελουμένων


ΑΡΘΡΟ 15
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α. Τα προγράμματα «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» και «Βοήθεια στο Σπίτι»/«Κοινωνική Μέριμνα» τα οποία υποκαθίστανται, κατ’ εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (προγραμματική περίοδος 2007-2013) από τα νέα προγράμματα «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και «ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας» αντίστοιχα, εξακολουθούν να εκτελούνται μέχρι την ενεργοποίηση των ανωτέρω νέων προγραμμάτων.
β. Η συνέχιση εκτέλεσης των εν λόγω προγραμμάτων μέχρι την ενεργοποίηση των νέων, διέπεται από τις ρυθμίσεις της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 111135/1233 (ΦΕΚ 772/τ.Β/15-5-2007), η ισχύς της οποίας παρατείνεται μέχρι την έναρξη εφαρμογής των νέων προγραμμάτων.
γ. Όσον αφορά τις πράξεις που υλοποιούνται από τις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ) των Περιφερειών στα πλαίσια του πρώτου κύκλου προκηρύξεων του ΕΣΠΑ και έως την οριστική ολοκλήρωσή τους, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 «Σύσταση - Συγκρότηση Επιτροπών» και στο άρθρο 11 «Χρηματοδότηση της πράξης και πληρωμές αναδόχων» της με αριθμ. οικ. 60292/2158/27.08.2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1724/Β).ΑΡΘΡΟ 16
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στις προκηρύξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εξειδικεύεται ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της παρούσης, στη βάση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
Οι κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ) των Περιφερειών παραμένουν Δικαιούχοι για τον πρώτο κύκλο προκηρύξεων, έως και την οριστική ολοκλήρωση αυτών, όπως ορίζεται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Η παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση ισχύει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΟΛΙΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Εσωτερική διανομή :
1) Γρ. κας Υπουργού
2) Γρ. κας Υφυπουργού
3) Γρ. κου Γεν. Γραμ. Δ.Κ. & Α.Π.
4) Δ/νση Δ 20
5) Δ/νση Δ 22
6) Δ/νση Δ 22/Μονάδες Α΄, Β΄
7) Δ/νση Δ 22/Κ.φ.

1 σχόλιο:

βοηθεια στο σπιτι είπε...

θα ηθελα επειδη ειμαι εργαζομενη στο βοηθεια στο σπιτι να μαθω απο ποια πηγη πηρατε την νεα κυα για το βοηθεια στο σπιτι.ευχαριστω

VSSGR-FB

Powered By BloggerTips.gr